Regulamin

Regulamin serwisu Calltracker.pl

I. DEFINICJE

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego Calltracker.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Calltracker’a.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. 
Operatorze – należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą Excelead S.A. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 61/211, 01-031 Warszawa, NIP: 521 363 24 36, Regon: 146169987, KRS: 0000424058 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS),
o kapitale zakładowym 323 200 PLN opłaconym w całości.
2. 
Serwisie – należy przez to rozumieć serwis internetowy Calltracker.pl działający pod adresem internetowym https://calltracker.pl prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności.
3. 
Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora.
4. 
Loginie – należy przez to rozumieć indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.
5. 
Haśle – należy przez to rozumieć ciąg o długości przynajmniej 8 znaków określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się do Serwisu przez Użytkownika.
6. 
Koncie – należy przez to rozumieć zbiór usług świadczonych przez Serwis wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Serwisu.
7. 
Okresie Próbnym – należy przez to rozumieć okres do wyczerpania przyznanych limitów testowych obowiązujący nie dłużej niż 14 (czternaście) dni, w którym działanie Konta w wersji Basic udostępnione jest Użytkownikowi w sposób bezpłatny. Użytkownik może skorzystać z Okresu Próbnego jednorazowo.
8. 
Okresie Abonamentowym – należy przez to rozumieć okres działania Konta, za jaki uiszcza się Opłatę Abonamentową.
9. 
Opłacie Abonamentowej – należy przez to rozumieć miesięczną opłatę z tytułu posiadania Konta w wysokości określonej w Planie Abonamentowym. Może to być opłata za abonament lub opłata za Wirtualny Numer Telefonu
10. 
Planie Abonamentowym – należy przez to rozumieć wariant działania Konta wybrany z dostępnych na stronie https://calltracker.pl planów.
11. 
Zmianie Planu Abonamentowego – należy przez to rozumieć zmianę Planu Abonamentowego dokonaną przez Użytkownika na jeden ze zdefiniowanych Planów Abonamentowych, wyższy lub niższy.
12. 
Wirtualnym Numerze Telefonu – należy przez to rozumieć numer telefonu przypisany do konkretnego medium, źródła marketingowego i przekierowujący połączenia przychodzące od klientów do pracowników firmy.
13. 
Pakiecie Minut na Połączenia – należy przez to rozumieć minuty wykorzystywane na realizację przekierowań połączeń mające postać przyznawanego limitu darmowych połączeń lub zakupionego dodatkowego pakietu minut.
14. 
Wydzwanianiu – należy przez to rozumieć inicjowanie za pomocą Usługi połączenia z numerem telefonu sieci naziemnej, mobilnej lub VoIP.
15. 
Cenniku – należy przez to rozumieć ofertę przedstawiającą porównanie możliwości i cen Planów Abonamentowych Serwisu. Dostępna pod adresem: https://calltracker.pl/blog/cennik/
16. 
Rejestracji – należy przez to rozumieć jednorazową czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na jednej ze stron Serwisu. Warunkiem Rejestracji jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie i Polityce Prywatności oraz zgody dla celów marketingowych.
17. 
Usługach (Usłudze) – należy przez to rozumieć Usługę lub Usługi świadczone przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie.
18. 
Panelu Ustawień Konta – należy przez to rozumieć podstronę Serwisu, na której Użytkownik może zarządzać ustawieniami Konta.
19. 
Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika i Rejestracji Konta w Serwisie lub z chwilą Rejestracji Konta w Serwisie na podstawie odrębnej umowy z Użytkownikiem.
20. 
Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.
21. Danych osobowych – należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
22. Administratorze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
23. Procesorze – należy przez to rozumieć podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie innego podmiotu na podstawie odpowiedniej umowy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Operatora Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.
2. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie i Polityce prywatności Operator świadczy Usługę monitoringu połączeń telefonicznych wykonywanych do Użytkownika, w szczególności poprzez:
a) mierzenie ich źródeł marketingowych i wskazywanie skuteczności mediów;
b) tworzenie raportów, zestawień, analiz opartych na wynikach pomiaru źródeł ;
c) rejestrowanie rozmów;
d) odtwarzanie nagranych rozmów .
3. Operator świadczy Usługę w technologii VoIP
4. Operator zapewnia Wirtualne Numery Telefonu z wszystkich stref numeracyjnych w Polsce. Na podstawie odrębnych ustaleń istnieje możliwość uzyskania numeru z prefiksem 0801.
5. Operator nie zapewnia oraz nie zezwala na inicjowanie jakikolwiek połączeń ze służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy (numery alarmowe w myśl Prawa Telekomunikacyjnego).
6. Usługi świadczone przez Operatora nie są publicznie dostępnymi usługami telefonicznymi w myśl Prawa Telekomunikacyjnego(Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 ). Nie podlegają więc obowiązkom wynikającym z Art. 66, 67, 71 tejże ustawy oraz innych stosujących się do publicznie dostępnych usług telefonicznych.
7. Operator nie zezwala na tworzenie w ramach systemu usług bezpośrednio odpowiedzialnych za ludzkie życie, zdrowie lub mienie. Żadne z Usług nie są numerami alarmowi, w myśl Prawa Telekomunikacyjnego, aczkolwiek dopuszcza się używane ich do całodobowego kontaktu Klienta ze związanymi z nim podmiotami, również w nagłych przypadkach.
8. Operator nie odpowiada za udostępnienie przez Użytkownika dostępu do Konta i Usług osobom trzecim.
9. Minimalne wymagania techniczne komputera umożliwiające korzystanie z Serwisu:
a) pamięć RAM: 512 MB
b) dostęp do Internetu
c) przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączoną obsługą Cookie,
Serwis umożliwia również korzystanie z Konta za pomocą urządzeń mobilnych.
10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
11. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub w Panelu Ustawień Konta.

III. REJESTRACJA KONTA

1. Dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie i opłaceniu wybranego przez Użytkownika Planu Abonamentowego.
2. Operator umożliwia opcję rejestracji Konta na Okres Próbny. Korzystanie z Konta po upływie Okresu Próbnego wymaga wyboru jednego z Planów Abonamentowych oraz jego opłacenia. Na wniosek Użytkownika może zostać uzgodniony indywidualny Plan Abonamentowy oparty o umowę typu post-paid.
3. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. Wszystkie jego Usługi są przypisane do tego konta i w ramach salda, i limitów tegoż konta rozliczne.
4. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych podczas Rejestracji Konta i wskazania adresu e-mail, do którego nie mają dostępu osoby trzecie.
5. Użytkownik może w każdej chwili zwrócić się do Operatora z wnioskiem o skasowanie jego Konta. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich Usług opłaconych w Serwisie. Wraz z tym momentem ulega rozwiązaniu Umowa.
6. Operator może skasować konto Użytkownika bez podania przyczyny informując o tym Użytkownika nie później jak 14 dni wcześniej. Równowartość opłaconych, a niewykorzystanych Usług na nim zgromadzonych zostanie zwrócona na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.
7. Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub skasowania konta, jeżeli Użytkownik narusza Regulamin lub takiej czynności zażądały upoważnione organy państwowe. W szczególności jeżeli:
– podejmie usprawiedliwioną wątpliwość, że Użytkownik dokonał aktywacji Konta po raz kolejny, po uprzednim usunięciu jego Konta z uwagi na upływ Okresu Próbnego;
– podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora.
W przypadku skasowania konta w takich okolicznościach, równowartość opłaconych, a niewykorzystanych Usług zgromadzonych na koncie nie podlega zwrotowi.
8. Zablokowane Konto zostaje odblokowane, gdy wyjaśnione zostaną okoliczności, które byłby przyczyną podjęcia takiej czynności.
9. Operator zastrzega sobie prawo do skasowania Konta, które przez okres co najmniej 30 dni ma zerowe saldo i nie dokonano na nim zakupu żadnej z Usług.
10. Brak odnotowania przez Serwis zapłaty Opłaty Abonamentowej w terminie ważności Usługi określonym na Koncie skutkować będzie wraz z zakończeniem obecnego Okresu Abonamentowego automatycznym zablokowaniem Usług i trwałym skasowaniem przypisanych do nich Wirtualnych Numerów Telefonu wykorzystywanych przez Użytkownika.
11. Wirtualny Numer Telefonu po trwałym usunięciu nie będzie dostępny w Serwisie. Użytkownik może zwrócić się z wnioskiem o przywrócenie określonego Wirtualnego Numeru Telefonu. Operator może przywrócić Użytkownikowi numer telefonu jeżeli ten nie został wykupiony przez innego Użytkownika. Numer telefonu w okresie niedostępności może być przywrócony tylko i wyłącznie na konto Użytkownika, który ostatni z niego korzystał. Przywrócenie numeru telefonu podlega Opłacie za przywrócenie skasowanego Wirtualnego Numeru Telefonu w kwocie 240 zł netto.
12. Odnotowanie przez Serwis zapłaty Opłaty Abonamentowej w terminie ważności Usługi określonym na Koncie, spowoduje przedłużenie Okresu Abonamentowego o liczbę miesięcy wynikającą z opłaty.
13. Wybrany i opłacony Plan Abonamentowy korzysta Pakietu Minut na Połączenia w postaci limitu darmowych połączeń przyznawanego wraz z zapłatą Opłaty Abonamentowej.
14. Użytkownik w każdym czasie może zakupić Pakiet Minut na Połączenia w postaci dodatkowego pakietu minut.
15. Przyznany limit darmowych połączeń i zakupiony dodatkowy pakiet minut obowiązują do momentu wyczerpania. Niewykorzystane, sumują się z kolejnymi przyznanymi limitami darmowych połączeń oraz zakupionymi dodatkowymi pakietami minut.
16. Po wykorzystaniu Pakietu Minut na Połączenia następuje wstrzymanie działania Wirtualnych Numerów Telefonów i mierzenia źródeł połączeń telefonicznych. Celem włączenia Usługi należy zakupić dodatkowy pakiet minut lub dokonać zapłaty Opłaty Abonamentowej za kolejny okres.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
2. Operator podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
3. Operator nie odpowiada za żadne straty lub szkody faktyczne lub domniemane, jakie może ponieść Użytkownik w wyniku działania lub niedostępności Usługi.
4. Operator dokłada wszelkich starań by dane użytkownika zostały zabezpieczone przed utratą i wdrożył stosowne mechanizmy archiwizacji. Nie zwalnia to Użytkownika z konieczności przechowywania kopii zapasowych istotnych dla niego danych.
5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania i stabilności, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
c) niepodejmowania działań mających na celu użytkowanie Serwisu do czynów noszących znamiona oszustwa, złośliwego i powtarzającego nagabywania (tzw. stalking) lub godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
d) powstrzymania się od jakikolwiek prób nieautoryzowanego dostępu do danych i przełamywania mechanizmów bezpieczeństwa Serwisu;
e) podawania w obrębie Usługi tylko i wyłącznie numerów telefonów i
adresów e-mail:
– których jest właścicielem lub są one własnością Firmy korzystającej z Konta
– osób, które wyraziły zgodę na wykorzystanie tych danych
– pochodzących z legalne nabytych lub publiczne dostępnych baz danych
f) usunięcia numerów telefonów i adresów e-mail z Systemu, jeżeli takie będzie życzenie ich właścicieli;
g) powstrzymania się Wydzwaniana na numery telefonów zawarte w tzw. “Do Not Call Lists” obecne m.in. w takich państwach jak USA, UK, Kanada, Australia, Nowa Zelandia;
h) przestrzegania regulacji prawnych obowiązujących w krajach, na których numery Wydzwania się poza granicami kraju.
6. Funkcjonalność Wydzwaniania się może służyć do przekazywania informacji handlowej.
7. Zabrania się używania jakichkolwiek materiałów (w szczególności nagrań audio), na których wykorzystywanie Użytkownik nie posiada praw.
8. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.
9. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ).

V. OPŁATY

1. Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu poza Okresem Próbnym jest odpłatne.
2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz parametrach poszczególnych Planów Abonamentowych znajdują się w Cenniku zamieszczonym na stronie https://calltracker.pl/blog/cennik/
3. Opłaty Abonamentowe za kolejne Okresy Abonamentowe oraz inne opłaty wskazane w Cenniku są wnoszone z góry, chyba że odrębna Umowa o współpracy zawarta między Operatorem, a Użytkownikiem wprowadza inny rodzaj i tryb opłat.
4. Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty. Okres Abonamentowy kończy się datą, która odpowiada początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w odpowiednim dniu następnego miesiąca.
5. Użytkownik może jednorazowo wybrać i opłacić Opłatę Abonamentową za okres kilku miesięcy. Przepisy punktu poprzedniego stosuje się tu odpowiednio.
6. W Serwisie obowiązują następujące opłaty wskazane w Cenniku:
a) Opłata Abonamentowa za wybrany Plan Abonamentowy
b) Opłata za dodatkowy Pakiet Minut na Połączenia
ponadto obowiązuje Opłata za przywrócenie skasowanego Wirtualnego Numeru Telefonu w kwocie 240 zł netto.
7. Inne opłaty nie wskazane w Cenniku mogą obowiązywać na podstawie odrębnej Umowy o współpracy zawartej między Operatorem, a Użytkownikiem.
8. Wszelkie ceny podane w Serwisie Calltracker.pl są cenami netto i należy do nich doliczyć należny podatek VAT 23%.
9. Zmiana Planu Abonamentowego dla Konta na wyższy może być dokonana przez Użytkownika w dowolnej chwili, wskutek wybrania w Panelu Ustawień Konta i dokonania płatności za wyższy Plan Abonamentowy. Zmiana wchodzi w życie wraz z uiszczeniem Opłaty Abonamentowej. Zmiana skraca poprzednio obowiązujący Okres Abonamentowy, bez obniżenia poprzednio uiszczonej Opłaty Abonamentowej.
10. Zmianę Planu Abonamentowego dla Konta na niższy należy zgłosić Operatorowi na adres kontakt@calltracker.pl co najmniej na 7 dni przed końcem Okresu Abonamentowego. Zmiana taka wchodzi w życie w następnym dniu po upływie obowiązującego Okresu Abonamentowego pod warunkiem uiszczenia odpowiedniej Opłaty Abonamentowej.
11. Opłat należy dokonywać z poziomu Panelu Ustawień Konta, gdzie wskazano termin ważności poszczególnych Usług.
12. Operator nie pobiera żadnych danych związanych z przelewami bankowymi, kartami kredytowymi i danymi osobowymi z nimi związanymi. Wszelkie płatności w systemie są realizowane za pomocą zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności takich jak dotpay i paypal.
13. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora. Realizacja płatności jest zależna od systemu bankowego i może zająć do 72 godzin.
14. Do każdej otrzymanej płatności Operator wystawi fakturę VAT na dane podane na Koncie Użytkownika. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od dnia uznania rachunku bankowego Operatora.
15. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie Faktur w formie elektronicznej w postaci obrazu PDF. Operator nie wysyła faktur w sposób tradycyjny. Faktury są do pobrania w Panelu Ustawień Konta w zakładce „faktury” po zalogowaniu i wysyłane na e-mail z momentem ich wystawienia.
16. Wszelkie zmiany w Cenniku będą ogłaszane na stronie https://calltracker.pl/blog/cennik/ oraz będą obowiązywać Użytkownika dopiero od następnego Okresu Abonamentowego. Użytkownik będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, jeśli nie zaakceptuje nowych opłat.

VI. DANE OSOBOWE

1. Operator jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane Użytkownika.
W procesie rejestracji zbieramy:
– imię,
– nazwisko,
– adres e-mail
– numer telefonu
– nazwę firmy
– adres siedziby
– numer NIP
– nazwę domeny klienta
2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celach realizacji Umowy, a także po odebraniu odpowiedniej zgody, w celach wskazanych w danej zgodzie.
3. Administratorem danych osobowych jest Excelead Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 61 lok. 211, 01-031 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424058, NIP 521-363-24-36, REGON 146169987 zaś przetwarzanie danych następuje na podstawie umowy lub po uzyskaniu zgody. Użytkownik wyraża Zgodę poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza w trakcie procedury rejestracyjnej.
4. Użytkownik w każdej chwili może kontaktować się z nami w celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystania swoich danych osobowych, jak i w dowolnej chwili przysługuje mu prawo do wglądu w treści jego danych osobowych oraz do ich bieżącej aktualizacji i poprawiania, jak i żądania zaniechania ich przetwarzania.
5. Użytkownik może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Operatora jego danych osobowych. Taki sprzeciw wiąże się z brakiem możliwości korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu i stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
6. Użytkownik może w każdej chwili żądać usunięcia w całości lub w części swoich danych osobowych, przy czym takie żądanie będzie wiązało się z brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu i będzie stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Operator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika w przypadku, w którym Użytkownik naruszył Regulamin, Politykę prywatności lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zachowanie danych osobowych wiąże się z ustaleniem okoliczności naruszeń oraz ustaleniem odpowiedzialności.
7. Operator dba o powierzone dane osobowe oraz wypełnia wszystkie, ciążące na nim, na podstawie przepisów prawa, obowiązki. Więcej informacji publikujemy w Polityce Prywatności.
8. W zakresie danych zbieranych w ramach swoich działań marketingowych Użytkownik jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w myśl definicji RODO oraz Ustawy o danych osobowych lub jest tzw. Procesorem, czyli podmiotem przetwarzającym dane osobowe na zlecenie innego podmiotu na podstawie odpowiedniej umowy.
9. Operator w ramach Serwisu Calltracker zachowa w poufności zebrane przez Użytkownika dane.
10. Operator powiadomi Użytkownika o każdym przypadku zaistniałego lub domniemanego naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do których doszło lub mogło dojść podczas wykonywania Umowy.

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Każdy Użytkownik zakładając Konto w Serwisie jest zobowiązany do podpisania dokumentu: „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”, dostarczonego przez Operatora.
2. W zakresie danych zbieranych za pośrednictwem własnych działań marketingowych to Użytkownik jest Administratorem lub Procesorem i ciąży na nim obowiązek zawarcia z Excelead (Operatorem) umowy określającej zakres i cel powierzania Operatorowi przetwarzania danych osobowych.

VIII. PRZERWY TECHNICZNE

1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
2. Operator gwarantuje dostępność Usługi na poziomie 97% w skali miesiąca. Jeżeli dostępność Usługi znajdzie się na niższym poziomie, Użytkownik ma prawo zażądać zwrotu części uiszczonej Opłaty Abonamentowej za Usługę w wysokości odpowiadającej proporcjonalnie ilości godzin w jakich Usługa nie funkcjonowała.
3. Operator obowiązuje się informować o zaplanowanych interwencjach serwisowych powodujących przerwanie pracy Serwisu co najmniej 24h przed interwencją poprzez informacje zamieszczane w Serwisie lub przesłane na wskazane przez Użytkownika dane kontaktowe.
4. Mając na uwadze dobro ogółu Użytkowników, Operator zastrzega sobie prawo do niezaplanowanych interwencji serwisowych w wypadku awarii Serwisu lub konieczności naprawy krytycznego błędu.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora oraz uwagi i pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres e-mail kontakt@calltracker.pl
2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: dokładne oznaczenie firmy i adres jej siedziby oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
4. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
2. Operator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. O zmianie poinformuje na stronie internetowej https://calltracker.pl co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem jej w życie. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu. W przypadku braku zgody na nową treść Regulaminu Użytkownik może złożyć pisemne wypowiedzenie Umowy lub zwrócić się do Operatora z wnioskiem o skasowanie jego Konta.
3. Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
5. Wszelkie nierozwiązane polubownie spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.

Zapisz się do naszego newslettera

Cotygodniowa dawka inspiracji prosto na Twoja skrzynkę.

Skontaktuj się z nami

Sprzedaż: +48 22 765 60 31

Wsparcie techniczne: +48 535 897 265

kontakt@calltracker.pl

Excelead S.A.
Al. Jana Pawła II 61 lok. 211
01-031 Warszawa